กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ ท่านอาจารย์สุทธิศักดิ์  สุขบุญพันธุ์  วิชา กม.347 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ห้อง PV 202 ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ เวลา 9.00-12.00 น.