กำหนดการบรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยาย อาจารย์พิเศษ วิชา กม.461 กฎหมายแรงงาน โดย ท่านอาจารย์จงศักดิ์  ผดุงทรัพย์  วันที่ 18 พฤศจิกายน  2557 ห้อง PV 202  ตึกผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น.