กำหนดการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้กำหนดมาตรวจเยี่ยม

คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ วันที่ 25 ก.ย. 58  เวลา 11.00-12.00 น.

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันต้อนรับ

 

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

************************************************************************