ประกาศเรื่องการเรียนการสอน และปิดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 19 ธ.ค. 2558 เป็นต้นไป. PDF พิมพ์ อีเมล

ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดการปิดการเรียน การสอน ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม  2558  ถึงวันที่  3 มกราคม 2559

คณะนิติศาสตร์ จึงขอแจ้งให้ติดต่อเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ เริ่มตั้งแตวันที่  4 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

********************************************************************************