กำหนดการบรรยายพิเศษ หลักสุตรปริญญาโท วันที่่ 24 ม.ค. 2559 โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

โดย ศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล  วันที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง PV.307


สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*********************************************************************