กำหนดการวิพากย์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 25 ม.ค. 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดการวิพากย์หลักสูตรในวันที่ 25 ม.ค. 2559

โดยเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งอาจารย์ มธ. ผู้พิพากษา อัยการ ศิษย์เก่า และผู้ใชับัณฑิต

ร่วมกันวิพากย์หลักสูตร  เพื่อดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้อง

กับการผลิดบัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อไป

เวลา 13.30-16.30 น.  ห้อง PV.109

 

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*******************************************************************