กำหนดการบรรยายพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดย รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท PDF พิมพ์ อีเมล

กำหนดการบรรยายพิเศษ วิชา กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

บรรยายโดย รศ.ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท  วันที่ 10 เมษายรน 2559 เวลา 9 - 16.00 น.


สำน้กงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

***********************************************************************