กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันที่ 24 กันยายน 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดให้มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ :  นายพีรพล วนิชชากร

2. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ : นายจิระพันธ์  ยานะเรือง

วันที่ 24 กันยายน 2559  ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ห้อง PV.109

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ มาเป็นประธานกรรมการสอบ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังได้...

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

*****************************************************************************