กำหนดการสอบป้องการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วันที่ 25 กันยายน 2559 PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดการสอบป้องการค้นคว้าอิสระ ดังนี้

1. นายอรรฆวัตร บัวจันทร์

2. นายทศพร  ชูทอง

3. นางสาวกฤษณา  ฝังใจ

วันที่ 25 กันยายน 2559  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ห้อง PV.109

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประธาน วัฒนวาณิชย์ มาเป็นประธานกรรมการสอบ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้

สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์

********************************************************