กำหนดการประชุมคณะนิติศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 22 ก.พ. 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะฯ วันพธที่ 22 ก.พ. 2560

โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิจัย และการเรียนการสอน (KM) เรื่อง "การเผยแพร่งานวิจันและบูรณาการในการเรียนการสอน"

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์ มาเป็นวิทยากร

เริ่มตั้งแต่เวลา 14.30 น. ห้อง PV.109

*****************************************************