กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันที่ 25-26 มีนาคม 2560 PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต กำหนดให้มีการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. วันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนางสาวกาญจนา คำมา

และเวลา 13.30 น. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาวสไบชลกาญจน์ อินทรบำรุง

2. วันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาว นันทวัน ใจมูลมั่ง

และเวลา 11.00 น. สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาวอภิญญา มโนตื้อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ ณ.ห้องประชุมใหม่ อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

******************************************************************************