ประวัติคณะนิติศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล

คณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งและเสนอขอเปิดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2532 และเริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2533

  • พ.ศ. 2533 เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนเรียนดังนี้ คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต  หมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่ต่ำกว่า 27  หน่วยกิต  รวมเป็น 147 หน่วยกิต
  • พ.ศ. 2534  เปลี่ยนเป็นหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
  • พ.ศ. 2536 ได้รับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2541  เปลี่ยนแปลงหลักสูตร  โดยเพิ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้น  39  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต  และหมวดวิชาเลือกเสรี  18 หน่วยกิต รวมเป็น 147 หน่วยกิต
  • พ.ศ. 2543  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จเพื่อบังคับใช้ในปีการศึกษา 2546
  • พ.ศ. 2545 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ และได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย  โดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังนี้ คือ  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 145 หน่วยกิต
  • พ.ศ.2554-2555 ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • พ.ศ.2556 เปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
  • พ.ศ.2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการให้มีสิทธิสอบผู้ช่วย                 ผู้พิพากษา(สนามเล็ก)