ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต 344
142 นส.ประภานันท์ รหัส5001130232 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา SA100 ด้วย 346
143 นาย ศิวรักษ์ สุทธิ รหัส 5101131287 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา AP 103 302
144 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปี 4ลงชื่อเข้าเรียน SEP 111 282
145 รับสมัครโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 299
146 กำหนดการนักศึกษาเข้าร่วม Assembly 2/54 312
147 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 285
148 ประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2554 !!!!!!!! 329
149 การสำเร็จการศึกษา หลัีกสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 348
150 test 287

หน้า 15 จาก 20