ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต 350
142 นส.ประภานันท์ รหัส5001130232 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา SA100 ด้วย 358
143 นาย ศิวรักษ์ สุทธิ รหัส 5101131287 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา AP 103 310
144 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปี 4ลงชื่อเข้าเรียน SEP 111 292
145 รับสมัครโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 306
146 กำหนดการนักศึกษาเข้าร่วม Assembly 2/54 319
147 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 293
148 ประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2554 !!!!!!!! 337
149 การสำเร็จการศึกษา หลัีกสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 359
150 test 294

หน้า 15 จาก 20