ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
141 กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิตและมหาบัณฑิต 347
142 นส.ประภานันท์ รหัส5001130232 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา SA100 ด้วย 350
143 นาย ศิวรักษ์ สุทธิ รหัส 5101131287 กรุณาลงทะเบียนเรียนวิชา AP 103 305
144 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปี 4ลงชื่อเข้าเรียน SEP 111 286
145 รับสมัครโครงการสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 303
146 กำหนดการนักศึกษาเข้าร่วม Assembly 2/54 315
147 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 289
148 ประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2554 !!!!!!!! 332
149 การสำเร็จการศึกษา หลัีกสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 355
150 test 290

หน้า 15 จาก 20