ข่าวประชาสัมพันธ์์ ทั่วไป

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
71 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีทีี่ 4 เข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่องการเงิน 287
72 กำหนดการประชุมใหญ่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาค 2/2555 261
73 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 470
74 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป 356
75 ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์คนแรกของคณะนิติศาสตร์ 442
76 ขอเชิญประชุมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ 26 กันยายน 2555 341
77 ประกาศผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท 365
78 ประกาศกำหนดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 407
79 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 412
80 ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสำนักทุนการศึกษา 347

หน้า 8 จาก 20