งานวิจัยคณาจารย์

  • PDF
  • พิมพ์

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตำรา

 

ข้อมูลการทำวิจัยคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

1.อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์ "การคุ้มครองการทำงาน ศึกษากรณีอาชีพแคดดี้ ในจังหวัดเชียงใหม่" ระยะเวลา 1 ปี ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงินทุน 1 แสนบาท

 

ข้อมูลการทำวิจัยคณะนิติศาสตร์ ปี 2558

1.อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์ "ปัญหาข้อกฎหมายของการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการด้านการทำงานในสถานประกอบการ" ระยะเวลา 1 ปี ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงินทุน 100,000 บาท

2.อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล "ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน กรณีศึกษาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่" ระยะเวลา 1 ปี ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงินทุน 100,000 บาท

ข้อมูลการทำวิจัยคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2557

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

1.ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระ

1ปี

สกว.

770,000

2.ผศ.ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์

การศึกษานโยบายกฎหมายและมาตรการอื่นๆของGMOsเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่น

1ปี

Sumitomo

ญี่ปุ่น

189,000

 

ข้อมูลการทำวิจัยคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ปี 2556

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

1.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์

1 ปี

 

มพย.

99,492

2.ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่

1ปี

มพย.

100,000

3.อ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์

ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)

1 ปี

 

มพย.

100,000

4.อ.สุรชัย เดชพงษ์

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : ศึกษากรณีอำนาจในการบังคับคดีทางปกครอง (หัวหน้าโครงการ)

1ปี

มพย.

100,000

5.อ.ปารีนุช บริสุทธิ์ศรี

พินัยกรรม : อำนาจการจัดการพินัยกรรมตามคำสั่งศาล

(ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต :พี่เลี้ยงนักวิจัย)

1 ปี

(นักวิจัยรุ่นใหม่)

มพย.

69,000

ข้อมูลการทำวิจัยคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2555

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

การฟ้องซ้ำคดีอาญา : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 (หัวหน้าโครงการ)

1 ปี

ทุนวิจัย มพย.

60,000 บาท

80%

ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

(วิจัยร่วม)

การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร

ทุนภายนอก

ผศ. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทุนวิจัย มพย.

4,000 บาท

ข้อมูลการทำวิจัยคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2554

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

ผศ. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

อ.อธิป จันทโรจน์ (นักวิจัยร่วม)

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ :ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่

1 ปี

มพย.

100,000

 

ข้อมูลการทำวิจัยคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ ปี 2553

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

ผศ. ดิเรก ควรสมาคม

อ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล

มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่

1 ปี

มพย.

ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์

การวิเคราะห์กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

อ.กษมา เดชรักษา

อ.นวกาล สิรารุจานนท์

มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)

1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตค.2558 :ปรับปรุงล่าสุด กรกฎาคม 2559 ,กพ. 2560

 

รวมผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย การแต่งหนังสือ ตำรา บทความทางวิชาการ (ปรับปรุง 29 ตค.2558 และกรกฎาคม2559, 22 กุมภาพันธ์ 2560)

1. ผศ.ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์

งานวิจัย

เขตไท ลังการ์พินธุ์ (2557) "การศึกษานโยบายกฎหมายและมาตรการอื่นๆของ GMOs เปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่น" ทุนซูมิโตโม่

เขตไท   ลังการ์พินธุ์. (2546). “Assessing the political economy of genetically modified food policy(Thailand and Scotland)”.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก The Institute for AdvancedStudies in the Humanities (IASH),The University of Edinburgh, Scotland. (มีนาคม –สิงหาคม).

เขตไท  ลังการ์พินธุ์. (2547). การสำรวจและศึกษามาตรการทางกฎหมายและทัศนคติของประชาชนไทยที่เกี่ยวกับการควบคุมสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล (Survey and study on legal measurement and attitudes of Thai peoples incontrol of harmful or toxic effects from excessive reuse of cooking oils to producebiodiesel)”. ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน กับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (มีนาคม–กุมภาพันธ์).

เขตไท  ลังการ์พินธุ์. (2548)“การพัฒนากฎหมายการเสริมสร้างพลังและคุ้มครองผู้บริโภค”.ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เมษายน 2548-พฤษภาคม 2549)

เขตไท  ลังการ์พินธุ์. (2551). “โครงการศึกษาระบบการจัดการอาหารนำเข้าที่ด่านอาหารและยาภาคเหนือของประเทศไทย. (เป็นนักวิจัยร่วม)  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สสส. (เมษายน  2551 – พฤษภาคม 2552)

เขตไท   ลังการ์พินธุ์. (2553). “การวิเคราะห์กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย (An Analysis of Laws in Thailand Governing The Production of ElectricityUsing Waste Products)”ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (เมษายน  2553 – มีนาคม 2554)

การนำเสนอผลงานวิจัย

เขตไท ลังการ์พินธ์ (2560) "กฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอ เปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น" Payap Research Symposium 2017 (กพ.2560)

เขตไท  ลังการ์พินธุ์. (2546) “Assessing the political economy of genetically modified food policy(Thailand and Scotland)” นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “BioThailand 2003 :Technology for Life”. July 17-20, 2003. Pattaya Exhibition and Convention Hall Pattaya. Thailand.

เขตไท  ลังการ์พินธุ์. (2547). “Assessing the political economy of genetically modified food policy(Thailand and Scotland)”. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2004 HawaiiInternational Conference on Arts and Humanities”. จัดโดย University of Hawaii-West Oahu.

January 8-11, 2004. The Renaissance Ilikai Waikiki Hotel.

เขตไท   ลังการ์พินธุ์. (2548). การสำรวจและศึกษามาตรการทางกฎหมายและทัศนคติของประชาชนไทยที่เกี่ยวกับการควบคุมสารตกค้างหรือสารปนเปื้อนน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล (Survey and study on legal measurement and attitudes of Thai peoples incontrol of harmful or toxic effects from excessive reuse of cooking oils to producebiodiesel)”. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ “BioThailand 2005 : BiotechnologyChallenges in the 21st Century”. November 2-3, 2005. Queen Sirikit National ConventionCenter, Bangkok, Thailand

2.ผศ.ดร. สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

งานวิจัย

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต (2557) "การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระ" ทุน สกว.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2549).สิทธิของผู้ต้องโทษกรณีศึกษา : เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ .

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต. (2551). ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา : ศึกษาระบบการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงานและชั้นศาล (วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของปริญญาเอก).

หนังสือ / ตำรา/ บทความวิชาการ

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2549). หนังสือกฎหมายธุรกิจ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยพายัพ : เชียงใหม่.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2549). เอกสารคำสอนวิชา ว่าความและศาลจำลอง. มปท.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2549). เอกสารคำสอนวิชาทรัพย์สินทางปัญญา. มปท.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2549). อกสารคำสอนวิชากฎหมายปกครอง. มปท.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2552). ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญา. วารสารคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับ  2  มิถุนายน.

สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต. (2553). กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับระบบการดำเนินคดี. วารสาร

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. ปีที่ 3 ฉบับ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม.

3. รศ.ดิเรก   ควรสมาคม

งานวิจัย

ดิเรก ควรสมาคม (2556). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์. ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยพายัพ

ดิเรก ควรสมาคม. (2549). “การศึกษากฎหมายและแนวปฏิบัติเรื่องการนำเข้า - ส่งออกสินค้าตามแนวชายแดน ไทย - พม่า ในจังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน. พ.ศ. 2549”. ทุนอุดหนุนจากเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ระยะเวลา 1 ปี (พฤษภาคม พ.ศ.2549 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2550)

ดิเรก   ควรสมาคม. (2553). มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่”. ทุนอุดหนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยพายัพ ระยะเวลา 1 ปี (ธันวาคม พ.ศ. 2553 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2554)

หนังสือ / ตำรา

ดิเรก ควรสมาคม .(2560). การเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระทางนิติศาสตร์และเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการ .พิมพ์ครั้งทึ่ 1. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2559). ถาม - ตอบกฎหมายมหาชน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2558). คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2560). กฎหมายมหาชน : แนวประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2557). คำอธิบายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2557). นิติปรัชญา. พิมพ์ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ วิญญูชน.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2557). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์วิญญูชน.

บทความทางวิชาการ

ดิเรก ควรสมาคม (2559) "“เขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546: ปัญหาและกรณีศึกษาจากแนวคำพิพากษาของศาล”.วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่9 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม- ธันวาคม) 2559.

ดิเรก ควรสมาคม (2559) "พุทธศาสนาในนิติศาสตร์ไทย" วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กค-ธค. 2559

ดิเรก ควรสมาคม (2558) "หลักจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์" บทความรางวัลชมเชยระดับชาติ สาขานิติศาสตร์ ในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 เมื่อ 31 มีนาคม 2559

ดิเรก ควรสมาคม (2558) "นิติศาสตร์ไทย : บทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระธรรมศาสตร์" วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2

(กค-ธค) 2558

ดิเรก ควรสมาคม (2558) มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน) 2558

ดิเรก ควรสมาคม (2557) “กฎหมาย ในมุมมองของพุทธศาสนา” วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 (มกราคม-มิถุนายน) 2558

ดิเรก ควรสมาคม (2557) “หลักความเป็นสากล”  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน) 2557 ,น.36 - 49

ดิเรก ควรสมาคม (2557) “ปัญหาการขยายระยะเวลาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 ,น.45 - 66

ดิเรก ควรสมาคม (2556) “มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 : กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ . ารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1,

ดิเรก ควรสมาคม. (2554). “นิติปรัชญาเรื่อง : อารยขัดขืน (Civil Disobedience) เปรียบเทียบกับหลักอหิงสาในพุทธศาสนา”. วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 7(มกราคม - มิถุนายน), หน้า 1 - 14.

ดิเรก   ควรสมาคม.(2553). “นิติปรัชญาเรื่อง : ทบทวนจริยธรรมในแง่ ความหมาย ที่มา หลักการและความสัมพันธ์กับกฎหมาย”.ารสารกระบวนการยุติธรรม. เล่มที่ 4 ปีที่ 3 (ตุลาคม-ธันวาคม),หน้า 5 - 20.

ดิเรก   ควรสมาคม.(2552). “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”. วารสารกระบวนการยุติธรรม เล่มที่ 2 ปีที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน), หน้า 33 - 52.

ดิเรก   ควรสมาคม. (2551). “การแก้ไขกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. ารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 92 (ตุลาคม), หน้า 48 - 50.

ดิเรก   ควรสมาคม. (2550).  “มหาวิทยาลัยเอกชนกับการถูกฟ้องคดีปกครอง”. ารสารกฎหมายใหม่ปีที่ 5 ฉบับที่ 88 (ตุลาคม), หน้า 50 - 53.

ดิเรก   ควรสมาคม. (2550). “การคุ้มครองการทำงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. ารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 82 (เมษายน), หน้า 46- 49.

ดิเรก   ควรสมาคม. (2549).  “เทคนิคและวิธีการในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย”. วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน), หน้า 55 -73.

ดิเรก   ควรสมาคม. (2549).  “กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”. วารสารวิชาการ (APHEIT JOURNAL) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1, น.13-24 (บทความระดับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2549)

ดิเรก  ควรสมาคม. (2549). สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการยกเว้นภาระภาษี(ตอนที่1). วารสารธรรมนิติ ฉบับเอกสารภาษีอากร. ปีที่ 25 ฉบับที่ 292 (มกราคม), หน้า 111-116.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2549). สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับการยกเว้นภาระภาษี(ตอนที่2). วารสารธรรมนิติฉบับเอกสารภาษีอากร. ปีที่ 25 ฉบับที่ 293 (กุมภาพันธ์), หน้า 95-102.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2549). “พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับใหม่ ความก้าวหน้า ที่ถดถอย”.วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 73 (กรกฎาคม), หน้า 56-58.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2548). ปัญหาการสอบสวนเพื่อถอนถอนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.วารสารกฎหมายใหม่. ปีที่ 3 ฉบับที่ 73 (ตุลาคม), หน้า 49-52.

ดิเรก ควรสมาคม. (2548). สาระของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับใหม่. วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม), หน้า 175-207.

ดิเรก ควรสมาคม. (2548). ข้อพิจารณาบางประการ ม.เอกชนกับ พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน2546. วารสารกฎหมายใหม่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 73 (มีนาคม), หน้า 54-57.

ดิเรก  ควรสมาคม. (2547). มหาวิทยาลัยเอกชน : ปัญหาบางประการเกี่ยวกับสถานะและความสัมพันธ์ในกฎหมายมหาชน. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (มกราคม- พฤษภาคม),หน้า 11-38

4. ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์

งานวิจัย

มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, สุชาดา รัตนพิบูลย์, กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง, จุมพล  แดงสกุล. (2549).โครงการวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน. นำเสนอเพื่อรับการวิพากษ์ที่โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549.ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (เป็นนักวิจัยร่วม)

มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, สุชาดา รัตนพิบูลย์, นฤมล มะชรา, ปิติ โพธิวิจิตร. (2549). การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผู้ตกเป็นเหยื่อและกลุ่มเสี่ยงที่มีผลให้เกิดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะกรณีการค้าหญิงและเด็ก. นำเสนอเพื่อรับการวิพากษ์ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯวันที่ 22 กันยายน 2549 ทุนสนับสนุนโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว  (เป็นนักวิจัยร่วม)

5. อาจารย์กษมา เดชรักษา และอ.นวกาล  สิรารุจานนท์

งานวิจัย

กษมา เดชรักษาและนวกาล สิรารุจานนท์.(2552)มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว :

ศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานไทใหญ่สัญชาติพม่าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. ทุนอุดหนุนวิจัย จากมหาวิทยาลัยพายัพ ระยะเวลา 1 ปี (เมษายน พ.ศ. 2552 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553)  เผยแพร่ใน Payap Research Symposium 2015 เมื่อ 14 กพ.2015

เอกสารดาวน์โหลด
Download this file (km การเรียนการสอน (สมบูรณ์).pdf)KM คณะนิติปีการศึกษา 2558[สรุปKMคณะปีการศึกษา 2558]1096 Kb
Download this file (km การเรียนการสอน 59 (1).pdf)km การเรียนการสอน 59 (1).pdf[ ]704 Kb
Download this file (km การเรียนการสอน.pdf)KMการเรียน2558[KMการเรียน2558]1096 Kb
Download this file (km การเรียนการสอน_59.pdf)km การเรียนการสอน_59.pdf[ ]704 Kb
Download this file (km วิจัย (สมบูรณ์).pdf)KM2558[KM2558]785 Kb
Download this file (km วิจัย -59.pdf)km วิจัย -59.pdf[KM2559]1372 Kb
Download this file (รวมผลงานทางวิชาการ รศ.pdf)ผลงานวิขาการ:รศ.ดิเรก ควรสมาคม[ผลงานวิชาการ: ]682 Kb
Download this file (สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(km).pdf)KM วิจัยคณะนิติศาสตร์ 2557[กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2557]513 Kb