เอกสารประกอบการสอน
Up

LA462 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย


หนังสือ "หลักวิชาชีพนักกฎหมาย" พิมพ์ครั้งที่ 2 สำนักพิมพ์วิญญูชน (มกราคม 2558)LaughingSmile

(ปรับปรุงเพิ่มเติม)


 

 

หนังสือเรียนรายวิชา "หลักวิชาชีพนักกฎหมาย" SmileSmile

รองศาสตราจารย์ดิเรก ควรสมาคม สำนักพิมพ์วิญญูชน  (มค. 2556)

 

เนื้อหาโดยย่อ (252หน้า)

อาชีพ วิชาชีพ สัมมาชีพ หลักวิชาชีพกฎหมาย นักกฎหมาย วิชาชีพตุลาการ อัยการ ทนายความ และครูอาจารย์ด้านกฎหมาย

การปลูกฝังวิชาชีพนักกฎหมายในต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน

หลักการสำคัญของวิชาชีพกฎหมาย ได้แก่  หลักจริยธรรม หลักความยุติธรรม หลักความเป็นกลาง  หลักสมานฉันท์  หลักการให้บุคคลเคารพกฎหมาย หลักอารยขัดขืน

 

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download