เอกสารประกอบการสอน
Up

LAุ607ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

หนังสือออกใหม่  "การเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ"

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป อาจารย์ที่ทำวิจัย และต้องการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ

สำนักพิมพ์วิญญูชน, มีนาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download