เอกสารประกอบการสอน
Up

คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 

หนังสือ คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พิมพ์ครั้งที่ ๒ สำนักพิมพ์วิญญูชน ตค.๒๕๕๘

ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา ได้แก่ การคุ้มครองการทำงาน ประเด็นข้อพิพาททั้งกฎหมายแรงงานและกฎหมายปกครอง ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้น เรื่องการดำเนินงานของสถาบันได้แก่ สภาสถาบัน อธิการบดีคณาจารย์ เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่ เรื่องปริญญาและวิทยฐานะ เรื่องภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง และมีการรวบรวมคดีที่เกิดขึ้นในลักษณะต่างๆตลอดจนความเห็นทางกฎหมาย และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


หนังสือ คำอธิบายกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับที่๒ พ.ศ.๒๕๕๐

(สำนักพิมพ์วิญญูชน : พิมพ์ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

คำอธิบายพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๒๕๔๖ และ ๒๕๕๐

"เนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาของศาลและแนวคำวินิจฉัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง"

 

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download