เอกสารประกอบการสอน
Up

การเขียนบทความวิชาการ

การอบรมการเขียนบทความวิชาการในวารสารวิชาการ :คณะบัญชี มพย. 28 กันยายน2558

 

หนังสือสำหรับการสอนในวิชาระเบียบวิธีวิจัย(ทางนิติศาสตร์) เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และอาจารย์ทุกสาขาวิชา ไม่เฉพาะแต่ทางนิติศาสตร์ ที่ต้องการทำวิจัยและเขียนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่เพื่อจบการศึกษาตลอดจนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ LaughingSmile

สำนักพิมพ์วิญญูชน  มีนาคม 2560

 

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download