เอกสารประกอบการสอน
Up

รวมบทความทางวิชาการ_รศ.ดิเรก ควรสมาคม

รวมบทความทางวิชาการ  รศ. ดิเรก ควรสมาคม

-ดิเรก ควรสมาคม (2559) "“เขตอำนาจศาลในการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546: ปัญหาและกรณีศึกษาจากแนวคำพิพากษาของศาล”.วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 18 (กรกฎาคม-ธันวาคม) 2559.

-ดิเรก ควรสมาคม (2559) "พุทธศาสนาในนิติศาสตร์ไทย" วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 กค-ธค. 2559

ดิเรก ควรสมาคม (2558) "หลักจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยในมนุษย์" บทความรางวัลชมเชยระดับชาติ สาขานิติศาสตร์ ในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 เมื่อ 31 มีนาคม 2559

-ดิเรก ควรสมาคม (2558) “นิติศาสตร์ไทยบทวิเคราะห์จากรากฐานในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์และคัมภีร์พระ ธรรมศาสตร์” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2558

-ดิเรก ควรสมาคม (2558)  “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”.วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, 2558

-ดิเรก ควรสมาคม (2558) “กฎหมาย ในมุมมองของพุทธศาสนา”วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 (มกราคม-มิถุนายน) 2558

-ดิเรก ควรสมาคม (2557) “หลักความเป็นสากล”  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤศจิกายน) 2557

-ดิเรก ควรสมาคม (2557) “ปัญหาการขยายระยะเวลาการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557

-ดิเรก ควรสมาคม (2556) “มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 :  กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ . วารสารนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, 2556

-ดิเรก ควรสมาคม (2554) “สมานฉันท์ ทบทวนความหมาย หลักการ ขั้นตอนทางพุทธศาสนากับการระงับข้อพิพาทในกฎหมาย”วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .ปีที่ 4 ฉบับที่ 1  2554

-ดิเรก ควรสมาคม (2554) “นิติปรัชญาเรื่อง : อารยขัดขืน (Civil Disobedience)เปรียบเทียบกับหลักอหิงสาในพุทธศาสนา” .วารสารกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (มกราคม – มิถุนายน) 2554

-ดิเรก ควรสมาคม (2553) “นิติปรัชญาเรื่อง : ทบทวนจริยธรรมในแง่ ความหมาย ที่มาหลักการและความสัมพันธ์กับกฎหมาย”.วารสารกระบวนการยุติธรรม .เล่มที่ 4 ปีที่ 3(ตุลาคม-ธันวาคม) 2553

ลิงค์เพิ่มเติมสืบค้นจากฐานข้อมูล TCI ที่นี่:

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&TextSearch1=&SearchType1=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&AndOr=AND&TextSearch2=&SearchType2=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3&AndOr1=AND&branch=A&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5

  

จำนวนที่จะแสดง 
Powered by Phoca Download