เอกสารประกอบการสอน
Up

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2

LA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (0)

LA102 กฎหมายธุรกิจ (0)

LA112 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา (0)

LA212 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน (0)

LA222 เอกเทศสัญญา 2 (0)

LA224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ (0)

LA228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด (0)

LA232 กฎหมายอาญา 2 (0)

LA262 กฎหมายรัฐธรรมนูญ (8)

LA312 กฎหมายลักษณะมรดก (0)

LA342 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (0)

LA343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (0)

LA344 กฎหมายลักษณะพยาน (0)

LA345 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน (0)

LA346 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย (1)

LA352 กฎหมายภาษีอากร 1 (13)

LA364 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง (0)

LA436 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (0)

LA444 กฎหมายลักษณะล้มละลาย (1)

LA445 วิชาว่าความและศาลจำลอง (0)

LA462 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย (8)

LA464 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (0)

LA467 นิติปรัชญา (0)

LA468 สิทธิมนุษยชน (0)

LA473 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (0)

LA475 กฎหมายว่าด้วยองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (0)

LA476 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (0)

LA477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (0)

รวมบทความทางวิชาการ_รศ.ดิเรก ควรสมาคม (7)

Powered by Phoca Download