เอกสารประกอบการสอน
Up

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1

LA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (16)

LA102 กฎหมายธุรกิจ (0)

LA111 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป (0)

LA152 (261) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น (10)

LA211 กฎหมายลักษณะหนี้ (0)

LA221 เอกเทศสัญญา 1 (0)

LA213 กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ (0)

LA231 กฎหมายอาญา 1 (0)

LA311 กฎหมายลักษณะครอบครัว (1)

LA313 กฎหมายลักษณะประกันภัย (0)

LA315ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (6)

LA321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท (0)

LA331 สัมมนากฎหมายอาญา (0)

LA341 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 (0)

LA343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (0)

LA344 กฎหมายลักษณะพยาน (0)

LA411 สัมมนากฎหมายแพ่ง (0)

LA461 กฎหมายแรงงาน (0)

LA463 กฎหมายปกครอง (0)

LA464 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (0)

LA467 นิติปรัชญา (11)

LA472 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (0)

LA476 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (0)

LA477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (0)

จริยธรรม วิจัยในมนุษย์ (14)

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (10)

กฎหมาย การค้าชายแดน (9)

การเขียนบทความวิชาการ (1)

วิชากฎหมายอาญาขั้นสูง-ปริญญาโท (9)

ระเบียบวิธีวิจัยนิติศาสตร์-การเขียนบทที่1 (8)

Powered by Phoca Download