เอกสารประกอบการสอน

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 (30/95)

LA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

LA102 กฎหมายธุรกิจ

LA111 กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป

LA152 (261) กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

LA211 กฎหมายลักษณะหนี้

LA221 เอกเทศสัญญา 1

LA213 กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้

LA231 กฎหมายอาญา 1

LA311 กฎหมายลักษณะครอบครัว

LA313 กฎหมายลักษณะประกันภัย

LA315ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย

LA321 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท

LA331 สัมมนากฎหมายอาญา

LA341 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LA343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LA344 กฎหมายลักษณะพยาน

LA411 สัมมนากฎหมายแพ่ง

LA461 กฎหมายแรงงาน

LA463 กฎหมายปกครอง

LA464 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LA467 นิติปรัชญา

LA472 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล

LA476 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LA477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

จริยธรรม วิจัยในมนุษย์

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กฎหมาย การค้าชายแดน

การเขียนบทความวิชาการ

วิชากฎหมายอาญาขั้นสูง-ปริญญาโท

ระเบียบวิธีวิจัยนิติศาสตร์-การเขียนบทที่1

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 (29/38)

LA101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

LA102 กฎหมายธุรกิจ

LA112 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

LA212 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

LA222 เอกเทศสัญญา 2

LA224 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

LA228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

LA232 กฎหมายอาญา 2

LA262 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

LA312 กฎหมายลักษณะมรดก

LA342 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

LA343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LA344 กฎหมายลักษณะพยาน

LA345 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน

LA346 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย

LA352 กฎหมายภาษีอากร 1

LA364 กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

LA436 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

LA444 กฎหมายลักษณะล้มละลาย

LA445 วิชาว่าความและศาลจำลอง

LA462 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

LA464 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LA467 นิติปรัชญา

LA468 สิทธิมนุษยชน

LA473 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

LA475 กฎหมายว่าด้วยองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

LA476 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

LA477 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

รวมบทความทางวิชาการ_รศ.ดิเรก ควรสมาคม

Powered by Phoca Download