ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)และหลักสูตรปริญญาโท ถึงวันที่ 15-08-57 พิมพ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในวิชากฎหมาย ทั้งหละกสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)ปริญญาตรี และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิิต ปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้จน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-851649 ต่อ 5102