เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ KM พิมพ์

เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้

“แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน”

โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ปีการศึกษา 2559

 

 


บทนำ

โดยที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย  ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of law program) (LL.B.)  และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) (LL.M)

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายต้องมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่ประสิทธิภาพ คุณภาพและเกิดประโยชน์ และยังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่างด้านกฎหมาย ที่ไม่ใช่วิชาที่สอนการวิจัย  ย่อมมีส่วนเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาความคิด ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ เกิดการเรียนรู้ถึงปัญหากฎหมายที่กระทบต่อสิทธิหรือเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่ของประชาชนบางมิติทางสังคม  เพื่อเป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานบุคคลเพื่อบริหารอัตรากำลังคน การจัดการ และพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรและผู้นำทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะนิติศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล และความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานมาบันทึกในรูปแบบของเอกสาร เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะนิติศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝ่ายงานจัดการความรู้ ได้ให้ความรู้ด้านวิธีการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตามหัวข้อความรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงบันดาลใจ/สถานการณ์ปัญหา

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน : แนว

ปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน  โดยมาจากคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปี 2559 ได้ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ทั้งหมด  เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน  เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีความเห็นว่าองค์ความรู้นี้มีความสำคัญมาก เพราะเห็นว่าการจะพัฒนาผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและเกิดประโยชน์ได้นั้น นอกจากการได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ค้นพบกฎหรือทฤษฎีตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และการทำงานแล้ว การวิจัยหากสามารถนำมาบูรณาการในการเรียนการสอนได้ ก็จะทำให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาความคิด ใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่าง ๆ ที่ไม่ใช่วิชาที่สอนการวิจัยแต่เพียงอย่างเดียว

ด้วยเหตุนี้การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน” จึงเป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์การเผยแพร่งานวิจัยและบูรณาการในการเรียนการสอน ทั้งภายในและภายนอกคณะนิติศาสตร์ มาเป็นแนวทางให้อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่มีความสนใจในการเผยแพร่งานวิจัยและบูรณาการในการเรียนการสอนแต่ขาดประสบการณ์ได้เรียนรู้ เพื่อบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

แผนการจัดการความรู้ (ตามหัวเรื่อง)

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ชื่อหน่วนงาน : คณะนิติศาสตร์

ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

 1. อาจารย์ประจำสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
 2. อาจารย์ประจำที่มีความสนใจและหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนแต่ขาดประสบการณ์ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

1

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์เพื่อระดมความคิดในการคัดเลือกหัวข้อที่สำคัญในการจัดจำแผนการจัดการความรู้ซึ่งได้แก่ “แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน”

24สิงหาคม 2559

คณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ทั้งหมด

-

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

 

2

ค้นหาผู้มีทักษะ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนซึ่งคณะกรรมการได้เสนอ รศ.ดิเรก ควรสมาคม ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต และ ผศ.ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์

ที่มีประสบการณ์ในด้านงานวิจัย เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

31 สิงหาคม และ 7,8,14กันยายน2559

จัดกิจกรรมการจัดการความรู้จำนวน 4 ครั้ง โดยให้รศ. ดิเรก ควรสมาคม เป็นประธานกลุ่ม และให้คณาจารย์ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

อย่างน้อย 5 คน ขึ้นไปและทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เสนอความรู้และได้แสดงความคิดเห็นทุกกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น

-

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความ

รู้คณะนิติศาสตร์

บุคลากร

ในคณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ชื่อหน่วนงาน : คณะนิติศาสตร์

ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน    การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

 1. อาจารย์ประจำสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
 2. อาจารย์ประจำที่มีความสนใจและหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนแต่ขาดประสบการณ์ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

3

เลขานุการของกลุ่มสรุปความรู้ตามประเด็นและจัดหมวดหมู่ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

11-25 มกราคม 2560

เอกสารสรุปความรู้ตามประเด็นความรู้

 

 

 

 

 

ได้เอกสารความรู้ครบถ้วนตามประเด็นที่กำหนด

-

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้

คณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้

คณะนิติศาสตร์

4

การประมวลและกลั่นกรองความรู้

พิจารณาเนื้อหาความถูกต้องขององค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ และจัดทำเป็นเล่มความรู้

25 เมษายน 2560

และ 22 กุมภาพันธ์ 2560

และ 1 มีนาคม 2560

และ 22 มีนาคม 2560

 

 

1 เล่ม

-

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้

คณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้  คณะนิติศาสตร์

5

การเข้าถึงความรู้นำองค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในคณะรับทราบ

2-6 พฤษภาคม 2560

มีการเผยแพร่องค์ความรู้บนฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยแจ้งในที่ประชุมคณะเพื่อให้บุคลากรรับทราบ

ภายใน

1สัปดาห์ หลังจากได้เล่มความรู้ฉบับสมบูรณ์มีวาระแจ้งให้บุคลากรได้รับ

ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงความรู้

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้  คณะนิติศาสตร์

 

 

แบบฟอร์ม 3 – แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

ชื่อหน่วนงาน : คณะนิติศาสตร์

ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนเค้าโครงข้อเสนอเพื่อขอทุนวิจัย

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : อาจารย์ของคณะฯ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :

 1. อาจารย์ประจำสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
 2. อาจารย์ประจำที่มีความสนใจและหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนแต่ขาดประสบการณ์ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะวิชา

 

18 พ.ค 2560

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีนนรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะโดยเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณาจารย์ โดยให้เลขานุการทีประชุมร่วมกับประธานของแต่ละกลุ่มร่วมการบรรยายความรู้ที่ได้รับให้คณาจารย์ทุกท่านฟัง

คณาจารย์ได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

7

การนำองค์ความรู้ด้านแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อมาปรับใช้ไปใช้และประโยชน์ในการเรียนการสอน

1 ภาคการศึกษา

จำนวนอาจารย์ที่ได้นำทักษะความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

อย่างน้อย 1 คน

คณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

 

คณะผู้ร่วมดำเนินการ

1.     รศ.ดิเรก      ควรสมาคม

2.     ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต

3.     ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

4.     อาจารย์ชุติพงษ์  สมทรัพย์

5.     ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง

6.     อาจารย์นวกาล  สิรารุจานนท์

7.     อาจารย์ธนะ  เนตรศุภลักษณ์

8.     อาจารย์กษมา  เดชรักษา

9.     อาจารย์นันท์มนัส  จันทราศัพท์

10.   อาจารย์อธิป   จันทนโรจน์

11.   อาจารย์สุรชัย     เดชพงษ์

12.   อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล

13.   อาจารย์วัชรพล  คนเที่ยง

14.   อาจารย์จักรพันธ์  โอฬาริกชาติ

15.   อาจารย์ปารินุช   บริสุทธิ์ศรี

16.   อาจารย์นิษณา   เตชาวงศ์

 

 

การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

 

ประเด็นที่ 1 : การบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน (วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.)

ประเด็นที่  2 : ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00-17.00 น.)

โดยรศ.บุษบา อารีย์ วิทยากรรับเชิญ

ประเด็นที่  3 : วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

การสอน (วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.)

ประเด็นที่  4 : อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

การสอน” (วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 15.00-17.00 น.)

ประเด็น : การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน

 • Ø เล่าเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมาคม

สรุปประเด็น กรณีที่มีการบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ และการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อกำหนดแนวทางความหมายของ 3 คำ คือ การเผยแพร่งานวิจัย

การบูรณาการงานวิจัย และการเรียนการสอน  สำหรับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยจะพบว่ามีประเด็นที่ต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนตามภาระงาน คือ “การบริการวิชาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน”

ส่วนใหญ่นำวิธีการหาข้อมูลมาสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น สอนปริญญาโท นำผลที่ได้จากงานวิจัย มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาที่สอน นำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มาสอนในรายวิชาที่เกี้ยวข้อง

 

Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์

สรุปประเด็น สำหรับงานวิจัยที่กำลังเตรียมเสนอยื่นโครงร่างในปีการศึกษา 2559 นี้ คือเรื่อง การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำคาว ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมโดยการลงพื้นที่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์น้ำในชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืน เนื่องจากเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ ประกอบกับโดยส่วนตัวเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ให้กับนักศึกษาปริญญาโท จึงคาดว่าหากได้มีการดำเนินการยื่นโครงร่างงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำงานวิจัยดังกล่าวมาปรับใช้ในรายวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นมุมมองที่แตกต่าง มากกว่าในตำรา

 

 • Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

สรุปประเด็น การบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าจะนำ

งานวิจัยมาใช้บูรณาการเมื่อไหร่ เช่นงานวิจัยแล้วเสร็จแล้วค่อยนำงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน งานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จมาบูรณาการร่วมกัน ซึ่งของผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิตนั้นกำลังทำงานวิจัย ดำเนินการอยู่ทำร่วมกับอาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์ ทำเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ มองเห็นว่าเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษย์ชน โดยทางคณะเราได้มีเปิดการเรียนการสอนในรายวิชานี้จึงน่าจะสามารถเอามาบูรณาการได้

 

 • Ø เล่าเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์

สรุปประเด็น ที่มาของการบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน เพื่อให้การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย การนำผลการวิจัยไปพัฒนาการให้ด้านวิชาการ สำหรับงานวิจัยนั้นงานวิจัยแล้วเสร็จแล้วค่อยนำงานวิจัยมาบูรณาการในการเรียนการสอน หรืองานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จมาบูรณาการก็ได้  โดยอาจารย์แต่ละท่าน ก็จะมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละท่าน จึงได้กำหนดนัดหมายให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ประเด็นหัวข้อที่จะทำการบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีการกำหนดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน

 

Øเล่าเรื่อง อ.กษมา เดชรักษา

สรุปประเด็น ในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มจะทำวิจัยทางด้านกฎหมายอาญา เพื่อได้นำมาบูรณาการ กับงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนของตนเองได้ โดยนำส่วนวิเคราะห์ข้อมูล สอนในรายวิชาอาญา ซึ่งต้องนำงานวิจัย การนำขั้นตอนการวิจัยระบุในแผนการสอน คือการระบุใน มคอ. 3  และการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา

 

Øเล่าเรื่อง อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์

สรุปประเด็น งานวิจัยอยู่ในช่วงดำเนินการ แต่ยังคาดว่าแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ มองเห็นว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษย์ชน โดยทางคณะเราได้มีเปิดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ จึงน่าจะสามารถเอามาบูรณาการได้

 

Øเล่าเรื่อง อ.นวกาล สิรารุจานนท์

สรุปประเด็น สำหรับในปีการศึกษา 2559  คาดว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนการทำงานของทำงานแคดดี้ โดยนำงานวิจัยเรื่องนี้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายแรงงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ธนัญชัย  ทิพยมณฑล

สรุปประเด็น เนื่องจากได้ทำการวิจัยเรื่องปัญหาการแก้ไข

กฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบ ต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยอยู่ในช่วงดำเนินการ แต่ยังคาดว่าแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2559 นี้  มองเห็นว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายลักษณะค้ำประกัน สามารถนำมาบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

Ø เล่าเรื่อง อ.จักรพันธ์  โอฬาริกชาติ

สรุปประเด็น สำหรับในปีการศึกษา 2559  คาดว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายมรดก โดยนำงานวิจัยเรื่องนี้มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายมรดก โดยการนำเอาความรู้หรือศาสตร์ทางการวิจัย ที่ตนเองต้องการวิจัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียว

 

 

 

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ปารินุช บริสุทธิ์ศรี

สรุปประเด็น เนื่องจากว่าคณะนิติศาสตร์ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการ

การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน สนใจที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับการละเมิดงานลิขสิทธิ์

 • Ø เล่าเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์

สรุปประเด็น เนื่องจากว่าคณะนิติศาสตร์ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการ

การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน สนใจที่จะทำวิจัยในปีการศึกษา 2559 เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในทางศาสนา

Øเล่าเรื่อง อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์

สรุปประเด็น เนื่องจากงานวิจัยที่กำลังเสนอยื่นโครงร่าง มีความสนใจในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อม

เหมือนกัน และเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนเช่นเดียวกัน จึงได้ทำร่วมกับ ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ สำหรับความคาดหวังที่จะนำมาปรับใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยส่วนตัวด้วยกฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นความชอบส่วนตัว ซึ่งตรงข้ามกับศาสตร์รายวิชาที่ตนเองสอนจึงไม่สามารถนำมาบูรณาการปรับใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ก็จะมีการสอดแทรกในเชิงกฎหมายสิ่งแวดล้อมอยู่บ้าง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

 

สรุปประเด็นจากคณาจารย์

การบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา

บูรณาการในชั้นเรียนนั้น ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ ตามความรู้ ความชำนาญ ในแต่ละด้านของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรศึกษาในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่ประสิทธิภาพ คุณภาพและเกิดประโยชน์ เพื่อให้การบริการวิชาการมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย และวิชาการนำผลการวิจัยไปพัฒนาการให้บริการทางวิชาการการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 • ประเด็น : ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์

ใช้ได้จริง

Ø เล่าเรื่อง รศ.บุษบา อารีย์ วิทยากรรับเชิญ

สรุปประเด็น ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง  ซึ่งส่วนตัวรศ.บุษบา อารีย์  นั้นมีผลงานวิจัยจำนวนมาก แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยมีทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอก การพัฒนาโจทย์วิจัย นำผลการวิจัยไปพัฒนาการบูรณาการในการเรียนการสอนเสมอ

 • Ø เล่าเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมาคม

สรุปประเด็น ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในงานประชุมวิชาการได้แก่การเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน เพื่อทราบเทคนิคต่างๆ ส่วนในวารสารวิชาการได้แก่ การนำบทความที่เขียนมาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาวิชาที่สอน

Øเล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

สรุปประเด็น ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน มีงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง นำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในวิชากฎหมายปกครอง มหาชนชั้นสูง เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท โดยการนำงานวิจัยมาให้นักศึกษาดู และให้นักศึกษานำความรู้แนวคิดและทฤษฎีด้านกฎหมาย มาต่อยอดความรู้ต่อไป

 • Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังการ์พินธุ์

สรุปประเด็น สำหรับงานวิจัยที่กำลังเตรียมเสนอยื่นโครงร่างในปีการศึกษา 2559 นี้ คือเรื่อง การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลำน้ำคาว  ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพราะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ก็จะได้ประสบการณ์จากการทำงานวิจัย การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

 

 • Ø เล่าเรื่อง อ.กษมา เดชรักษา

สรุปประเด็น ส่วนตัวได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานวิจัย

เข้ากับการเรียนการสอน เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยการผสมผสานการเรียนการสอนกับการวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีประสิทธิ์ คุณภาพ และเกิดประโยชน์

Ø เล่าเรื่อง อ.วัชรพล   คนเที่ยง

สรุปประเด็น มีความสนใจในการทำงานวิจัยคาดว่าจะทำงานวิจัยเร็วๆ นี้ อย่างแน่นอน เกี่ยวกับเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนพิจารณาคดีในศาล เกี่ยวกับคดีแพ่ง บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่งได้

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง

สรุปประเด็น ในความเห็น เห็นว่าประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

การบูรณาการงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าจะนำงานวิจัยมาใช้บูรณาการเมื่อไหร่ แต่งานวิชาของตนเองนั้น งานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นเรื่องการดำเนินคดี ศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จะนำมาบูรณาการกับวิชาวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นรายวิชาที่สอนอยู่

 • Ø เล่าเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์

สรุปประเด็น งานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ กำหนดกรอบเวลาในการทำ

วิจัยแล้ว โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาบังคับคดีทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถจะนำมาบูรณาการกับวิชาปกครอง ซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเปิดสอน

 

สรุปประเด็นจากคณาจารย์

 • ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงจากที

ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในภารกิจทั้ง 4 ด้าน (การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) ปรากฏว่าคณะนิติศาสตร์ มีการบูรณาการภารกิจต่างๆทั้ง 4 ด้านได้ครบถ้วนตามแผนงาน แต่สำหรับด้านการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้อัน การนำศาสตร์หรือความรู้วิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันนำมาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อนำมาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อเดียวกัน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหามากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละรายวิชา และเน้นการสร้างความรู้ของผู้เรียน การวิจัยภายในคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท้าทายในการผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จตามเกณฑ์

โดยแต่ละคณะอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่มีความแตกต่างหลากหลายกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของคณะวิชา ดังนั้นการที่จะก้าวไปให้ได้อย่างมั่นคงการสร้างระบบและกลไกควบคุมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์

 

ประเด็น : วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

 • Øเล่าเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมาคม

สรุปประเด็น วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เช่น

ส่งบทความไปในงาน เวทีต่างๆ และเล่าประสบการณ์การแก้ไขการเขียนบทความ การนำผลงานวิจัยมาเขียนเป็นการบทเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังการ์พินธุ์

สรุปประเด็น ควรกำหนดวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

โดยการจัดทำแผนงานการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

 

Ø  เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

สรุปประเด็น ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการ

เรียนควรจัดให้มีกรอบความคิด แนวคิดรูปแบบการบูรณาการในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนการจัด ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละคณะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และฝึกทักษะบูรณาการความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กิจกรรมเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

 • Ø เล่าเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์

สรุปประเด็น ขอกล่าวในส่วนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ต้องยึดหลักสำคัญที่ว่าแกนกลางของ

ประสบการณ์อยู่ที่ความต้องการของผู้เรียน และประสบการณ์ในการทำวิจัยเป็นหลัก และวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน นั้น เป็นนำวิธีการหาข้อมูลในงานวิจัย มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

สรุปประเด็น ควรกำหนดวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

โดยการจัดกลุ่มหรือประสบการณ์ที่จัดไว้เพื่อสนองจุดมุ่งหมายหรือสำหรับการแก้ปัญหา โดยการจำแนกตามจำนวนอาจารย์ผู้สอน โดยส่วนตัวแล้วจะเน้นทางด้านกฎหมายอาญา เน้นทางด้านเนื้อหา เสริมสร้างประสบการณ์ และความสนใจเป็นหลัก ส่วนการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนนั้น การจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการกับงานวิจัยเป็นการนำวิชาการต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันมาเชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถทำได้โดยการสร้างหัวข้อเรื่องที่มีความสอดคล้องกับวิชานั้น ๆ เข้าด้วยกัน

Øเล่าเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์

สรุปประเด็น เนื่องจากว่าคณะนิติศาสตร์ได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการ

การงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน ได้นำงานวิจัยของอาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์ ที่อยู่ในช่วงดำเนินการ แต่ยังคาดว่าแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ มองเห็นว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษย์ที่ตนเองเป็นผู้สอน โดยนำงานวิจัยในบางประเด็นมาเป็นหัวข้อในการสอนวิชาสิทธิมนุษย์ชน

 • Ø เล่าเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์

สรุปประเด็น งานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ กำหนดกรอบเวลาในการทำ

วิจัยแล้ว โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาบังคับคดีทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถจะนำมาบูรณาการกับวิชาปกครอง ซึ่งเป็นวิชาที่มีความสำคัญและเปิดสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มองเห็นภาพรวมของความรู้ที่เน้นความสัมพันธ์ของงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน  ในลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน

สรุปประเด็นจากคณาจารย์

 • วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรแบบบูรณาการกับงานวิจัยนั้น จะเน้นที่แนวความคิด ของประเด็นในปรากฏการณ์จริง ซึ่งต้องนำความรู้จากเนื้อหาวิชาต่างๆ ประสานเชื่อมโยงกัน ลักษณะสำคัญของการสอนแบบบูรณาการ เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติ  การบูรณาการระหว่างวิชาได้อย่างกลมกลืนการบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง การบูรณาการเพื่อจัดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาต่างๆ  และการบูรณาการให้เกิดความสัมพันธ์กันระหว่างความคิดรวบยอดของวิชาต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย

 • ประเด็น : อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน
  • Ø เล่าเรื่อง รศ. ดิเรก ควรสมาคม

สรุปประเด็น อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน ส่วนใหญ่นำวิธีการหาข้อมูลมาสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น สอนปริญญาโท นำผลที่ได้จากงานวิจัย มาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาวิชาที่สอน นำวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล มาสอนในรายวิชาที่เกี้ยวข้อง

 • Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท   ลังการ์พินธุ์

สรุปประเด็น คิดว่าน่าจะจุดประกายอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับ

การเรียน การนำศาสตร์หรือความรู้ด้านกฎหมายที่สัมพันธ์กันนำมาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน

 • Ø เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

สรุปประเด็น จากประสบการณ์ต่าง ๆ เทคนิคเหล่านี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่าจะก่อให้เกิดประกายความคิดใหม่ๆ แก่คณาจารณ์ทุกท่านได้

 • Ø เล่าเรื่อง อ.กษมา เดชรักษา

สรุปประเด็น มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี

ด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน  และหวังว่าคณะเราจะจัดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นคณาจารย์ในการผลิตผลงานทางด้านวิชาการให้กว้างไกล

 • Ø เล่าเรื่อง อ. ชุติพงศ์ สมทรัพย์

สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ย่อมจะ

ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงานวิชาการมากขึ้น

Ø เล่าเรื่อง อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์

สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จากการได้รับถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ของอาจารย์แต่ละ

ท่าน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2559 เข้ากับการเรียนการสอนที่เปิดสอน

Ø เล่าเรื่อง อ. ธนัญชัย ทิพยมณฑล

สรุปประเด็น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นึกถึงรายวิชาที่ตนเองได้ทำการสอนอย่างกฎหมายค้ำ

ประกัน ได้ทำการวิจัยเรื่องปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบ ต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ศึกษากรณีจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยอยู่ในช่วงดำเนินการ แต่ยังคาดว่าแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2559 และได้นำมาบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ LA 224

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

สรุปประเด็น โดยส่วนตัวในการอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน

แม้ว่าจะทำการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากด้วยเพิ่งเรียนจบปริญญาเอก ก็รู้สึกทำให้ตนเองนั้นเกิดแรงบันดาลใจอยากทำข้อเสนอขอทุนวิจัยเพิ่มอีก แต่คงต้องรอให้งานวิจัยเดิมแล้วเสร็จก่อนในปีการศึกษา 2559 เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาวิธีพิจารณาความอาญา

Øเล่าเรื่อง อ.วัชรพล  คนเที่ยง

สรุปประเด็น อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอาจารย์ นักศึกษา

 

 • Ø เล่าเรื่อง อ.ปารินุช บริสุทธิ์ศรี

สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ สนุก มีสาระ และน่าสนใจ โดยเฉพาะเทคนิคต่าง ๆ จาก

อาจารย์ที่มีประสบการณ์การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนทำให้ได้เทคนิคบางอย่าง เช่นเป็นการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน ระหว่างวิชากฎหมายได้อย่างกลมกลืนกับงานวิจัย

Ø  เล่าเรื่อง อ.จักรพันธ์  โอฬาริกชาติ

สรุปประเด็น สำหรับในปีการศึกษา 2559 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีสาระ น่าสนใจ ซึ่งงานวิจัยจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกเหตุผล เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนต้องจัดการสอนแบบบูรณาการ

 • Ø เล่าเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์

สรุปประเด็น จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ งานวิจัยที่กำลังอยู่ในช่วง

ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ กำหนดกรอบเวลาในการทำวิจัยแล้ว โครงการวิจัยเรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาบังคับคดีทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้นำวิจัยมาบูรณาการกับวิชากฎหมายปกครอง ซึ่งตนเองเป็นผู้สอนในรายวิชานี้

เล่าเรื่อง อ. นิษณา เตชาวงศ์

สรุปประเด็น เป็นกิจกรรมที่สนุก และได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อจะได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัยเพื่อนำ

ผลงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน

สรุปประเด็นจากคณาจารย์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์คณะนิติศาสตร์    ผู้มีประสบการณ์ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอาจก่อให้เกิดการพัฒนา และจุดประกายความคิดในการอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน แก่อาจารย์ที่ยังไม่เคยทำงานวิจัย หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนอยู่ก่อนแล้ว เพื่อก่อให้เกิดกระบวน แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนอย่างต่อเนื่องของคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์

 

สรุปความรู้ที่ได

การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียน โดยใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน โดยการนำศาสตร์หรือความรู้วิชากฎหมาย และงานวิจัยที่สัมพันธ์กันนำมาเข้าด้วยกันหรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืน เพื่อนำงานวิจัยมาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อบางส่วน เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่องการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสู่การผลิตผลงานทางวิชาการ สามารถถอดองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ กล่าวคือ

1) แนวทางการสอนและเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผลงานทางนิติศาสตร์

2) การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

3) ประโยชน์ของการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

การผลิตผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อมาปรับใช้กับการเรียนการสอน การเลือกผลิตผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย เพื่อมาปรับใช้ในการเรียนการสอนทางด้านกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง  โดยในการเลือกผลิตผลงานทางวิชาการ ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้แน่นอนเสียก่อน  เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้นำในการเลือกผลิตผลงานทางวิชาการที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีหลักการอื่นๆ  เพื่อประกอบการพิจารณา  คือ

1. ผลงานทางวิชาการนั้นต้องมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับ

จุดมุ่งหมายที่จะสอน

2. จัดทำผลงานทางวิชาการที่มีเนื้อหาถูกต้อง  ทันสมัย  น่าสนใจ  และเป็นผลงาน

ทางวิชาการที่จะให้ผลต่อการเรียนการสอนมากที่สุด  ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นๆ ได้ดีเป็นลำดับขั้นตอน

3. เหมาะสมกับวัย  ระดับชั้น  ความรู้  และประสบการณ์ของผู้เรียน

4. ควรสะดวกในการใช้  มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป

5. ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและ

เป็นจริง

การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนประโยชน์ของการนำงานวิจัยเข้ากับการเรียน เพื่อมาปรับใช้กับการเรียนการสอน ประโยชน์และคุณค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน ดังต่อไปนี้

ประโยชน์และคุณค่าต่ออาจารย์  เป็นการช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ทำให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการกระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน  ตลอดจนคิดค้นเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น

ภาคผนวก

 • รูปภาพประกอบ

 

 

เรียนรู้ทำความเข้าใจใน km   การบูรณาการการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน โดยใช้ประโยชน์จาก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการในชั้นเรียน

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

 

 

โดยรศ.บุษบา อารีย์ วิทยากรรับเชิญ     ในการ KM

 

ประสบการณ์ในการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง