หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการวิจัย ทวิการจัดการน้ำเสียพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท

โครงการวิจัย ทวิการจัดการน้ำเสียพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ คณะนิติศาสตร์ และทีมงาน จัดโครงการวิจัย ทวิการจัดการน้ำเสียพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท : กรณีศึกษาลำเหมืองร่องบวกครก เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี แกนนำนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้เรื่อง แนวทางการจัดการน้ำเสียด้วยวิธีการทางธรรมชาติสู่ลำเหมืองร่องบวกครก แก่ผู้นำชุมชน และเครือข่าย อสม.ในตำบลท่าศาลา เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่