หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และอบรม “การสืบค้นและการค้นคว้าจากฐานข้อมูล” ณ ห้อง PC214 อาคารเพ็นเทคอสต์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว