หน้าหลัก     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา (นางสาวสุดารัตน์ สิทธิ และนางสาวกชพร มาภิวงค์) เข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ) เนื่องในวันสถาปนาสภาทนายความ ประจำปี พ.ศ. 2564

law ( 2021-09-10 10:06:11)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ เข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564 (ทุนรพี)

law ( 2021-09-01 16:32:40)

โครงการวิจัย ทวิการจัดการน้ำเสียพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท

law ( 2020-01-02 09:34:47)