หน้าหลัก      ประวัติความเป็นมาคณะนิติศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้งและเสนอขอเปิดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2532
และเริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2533

 • ในปี พ.ศ. 2533 เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จหลักสูตรจะต้องลงทะเบียนเรียนดังนี้ คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่ต่ำกว่า 27 หน่วยกิต รวมเป็น 147 หน่วยกิต
 • พ.ศ. 2534 เปลี่ยนเป็นหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
 • พ.ศ. 2536 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2538  เปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • พ.ศ. 2541 เปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยเพิ่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้นเป็น 39 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 18 หน่วยกิต รวมเป็น 147 หน่วยกิต
 • พ.ศ. 2543 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จเพื่อบังคับใช้ในปีการศึกษา 2546 มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็น 145 หน่วยกิต
 • พ.ศ. 2545 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพายัพ ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ และได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังนี้ คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนหน่วยกิต 39 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 145 หน่วยกิต ซึ่งนำมาบังคับใช้ในปีการศึกษา 2546
 • พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อพิจารณาเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในปีการศึกษา 2548 และได้ผ่านการพิจารณาตามลำดับขั้น
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) แต่ยังรับผิดชอบสอนนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะจบหลักสูตร
 • พ.ศ. 2549 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2551 ตามกำหนดของทางมหาวิทยาลัย แต่ได้มีการเลื่อนการบังคับใช้ไปในปีการศึกษา 2553 เนื่องจากติดปัญหาบางประการของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2554-2555 ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • พ.ศ.2556 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
 • พ.ศ.2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการข้าราชการตุลาการให้มีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามเล็ก)

ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of law program) (LL.B.)
 2. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) (LL.M)

ปณิธาน ของคณะวิชา/ภาควิชา

“ความรู้คู่คุณธรรม”

นักกฎหมายที่ดี นอกจากต้องมีความรู้ทางวิชาการ และวิชาชีพที่ดีแล้ว ยังต้องกอรปไปด้วยจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของคณะวิชา/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยพายัพ คณะนิติศาสตร์ มุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และคุณภาพด้านวิชาการเฉพาะ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นแหล่งการให้บริการวิชาการสู่สังคมจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ จัดทำ และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม
 2. พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์
 3. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้ และสามารถใช้ความรู้ทางด้านกฎหมายในการประกอบการงานได้เป็นอย่างดี ถูกต้อง และเหมาะสม
 4. เสริมสร้างศักยภาพแก่นักศึกษาให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาตนเอง และรู้จักรับใช้สังคม
 5. เพื่อเป็นแหล่งการให้บริการวิชาการ และงานวิจัยสู่สังคม