หน้าหลัก      บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เดชพงษ์
Asst.Prof. Surachai Dechpong

ตำแหน่ง : คณบดี

โทรศัพท์ : 5101

Email : ksd01@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล

Asst.Prof. Tanunchai Tippayamonton

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนานักศึกษา

Email : tanunchai7@gmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิป จันทนโรจน์
Asst.Prof. Atip Canarot
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
Email : atippop@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.ม.  สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์

Associate Prof. Khettai  Langkarpint, Ph.D.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / ผู้ช่วยอธิการบดีอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Email : khettai@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • Diploma in International Relations Hardanger, Norway
 • Ph.D. in Law, Warwick University, England.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กษมา เดชรักษา

Asst.Prof. Kasama Dechraksa

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี

Email : dkasama@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม.สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์
Tana Nestsupaluk

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ /  ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

Email : tana_pyu@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • LL.M. Johann Wolfgang Goethe - University Frankfurt am Main (magna cum laude)

อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง
Watcharapon Konthieng

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการตรวจสอบ

Email : pyu.ajtum@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • LL.M. (International Law) Australia, University of Western Australia.

อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
Dr. Suchada Rattanapibul

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ 

Email : rsuchada@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • D.E.A. Docteur en droit Droit privé Université Robert Schuman de Strasbourg (Strasbourg III)
 • Docteur en droit : nouveau régime, Université Robert Schuman de Strasbourg (Strasbourg III) (mention très bien avec félicitation du jury)

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
Assoc. Prof. Dr. Apirat. Petchsiri

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
Email : apirat_pe@payap.ac.th
วุฒิการศึกษา :

 • J.S.D. (Doctor of Juridical Science)  New York University, U.S.A.
 • LL.M. (Crim. Just.)   New York University, U.S.A.
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี)    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพงศ์ สมทรัพย์
Asst.Prof. Chutipong Somsap
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
Email : chutipong_s@payap.ac.th
วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ม.สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

Asst.Prof.Dr.  Thacthapong  Wongriantong

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาโท)

Email : borormor_bom@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม. สาขากฎหมายอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • น.ด. สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
Asst.Prof. Nawakarn Sirarujanon
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ
Email : nawakarn_si@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.ม. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์

Asst.Prof. Nanmanat Chantrasupt

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ / หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ (ปริญญาตรี)

Email : nanmanat.ch@hotmail.com
วุฒิการศึกษา :

 • น.บ. มหาวิทยาลัยพายัพ
 • น.บ.ท. สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตไทย
 • น.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดร.คริสต้า ฟอสเตอร์ ครอวฟอร์ด
Dr. Christa F. Crawford

ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชน

วุฒิการศึกษา :

 • B.A.(Philosophy and Public Affairs)Claremont McKenna College, U.S.A.
 • Doctorate of Laws, Harvard Law School, U.S.A.

คุณวรรณวิภา เกษศรี
Wanwipa Ketsri

ตำแหน่ง : เลขานุการคณะนิติศาสตร์

โทรศัพท์ :5103

Email : wanwipa_pyu@hotmail.com

วุฒิการศึกษา :

 • บช.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช