หน้าหลัก      อาจารย์พิเศษ

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1

1.ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สุรศักดิ์    มณีศร  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   บรรยาย วิชา กม. 213 กฎหมายลักษณะละเมิด

2.ดร. ชาติชาย   เชษฐสุมน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   บรรยาย วิชา กม.477 กฎหมายระว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3.ท่าน สุทธิ์ศักดิ์  สุขบุญพันธ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดลำพูน

   บรรยาย วิชา กม.341 กฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่ง 1

4.ท่าน สนธยา เครือเวทย์  อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

   บรรยาย วิชา กม.343 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

5.ท่าน จงศักดิ์   ผดุงทรัพย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

   บรรยาย วิชา กม.416 กฎหมายแรงงาน

ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2

1.หม่อมราชวงศ์ เจริญสุข   สุขสวัสดิ์

   บรรยาย วิชา กม.462 หลักวิชานักกฎหมาย

2.ศาสตราจารย์ แสวง   บุญเฉลิมวิภาส  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   บรรยาย วิชา กม.462 หลักวิชานักกฎหมาย

3.ท่าน สู่บุญ   วุฒิวงศ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5

   บรรยาย วิชา กม.462 หลักวิชานักกฎหมาย

4.ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   บรรยาย วิชา กม.232 กฎหมายอาญา 2

5.รองศาสตราจารย์ สหธน   รัตนไพจิตร  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   บรรยาย วิชา กม. 228 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

6.ดร. ชาติชาย   เชษฐสุมน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

   บรรยาย วิชา กม. 476  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

7.ท่าน สุทธิ์ศักดิ์   สุขบุญพันธ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดลำพูน

   บรรยาย วิชา กม. 342 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

8.ท่าน จงศักดิ์   ผดุงทรัพย์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

   บรรยาย วิชา กม. 346 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

9.ท่าน อดิเทพ  ถิรวัฒน์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

   บรรยาย วิชา กม. 352 กฎหมายภาษีอากร