หน้าหลัก      ปริญญาโทคณาจารย์ผู้สอนประกอบไปด้วย อาจารย์ประจำ

 1. ผศ.ดร.เขตไท   ลังการ์พินธุ์
 2. ผศ.ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง
 3. อาจารย์ ดร.สุชาดา   รัตนพิบูลย์
 4. รศ.ดร. อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
 5. ผศ.กษมา เดชรักษา
 6. ผศ.ชุติพงศ์  สมทรัพย์
 7. ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์
 8. อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์
 9. ผศ.อธิป  จันทนโรจน์

คณาจารย์พิเศษ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. ศ.ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์
 2. ศ.ดร.สุรศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 3. ศ.ดร.อุดม   รัฐอมฤต
 4. รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์   กาญจนจิตรา  สายสุนทร
 5. รศ.สหธน รัตนไพจิตร
 6. ผศ.ดร.เอกบุญ   วงศ์สวัสดิ์กุล
 7. ผศ.ดร.สุรศักดิ์   มณีศร

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

 1. ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์
 2. ศ.ดร.สรุศักดิ์   ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
 3. ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
 4. รศ.ประธาน   วัฒนวาณิชย์
 5. ผศ.ดร.ปกป้อง   ศรีสนิท
 6. รศ.สหธน  รัตนไพจิตร
 7. ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์
 8. ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล
 9. ดร.สุนทรียา   เหมือนพะวงศ์
 10. ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล
 11. รศ.ณรงค์  ใจหาญ
 12. ดร.ชาติชาย   เชษฐสุมน
 13. ผศ.ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุุทธิ์
 14. ดร.สุชาดา  รัตนพิบูลย์
 15. รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์  กาญจนจิตรา สายสุนทร