หน้าหลัก      ปริญญาตรี
คณะ/ฝ่าย นิติศาสตร์
หลักสูตร นิติศาสตร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)

1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 30
1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 9
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE101 THE PATH TO WISDOM
วิถีทางสร้างปัญญา
3 (2-2-5)
GE102 TRUTH AND SERVICE
สัจจะและบริการ
2 (2-0-4)
GE103 WELL BEING AND AESTHETICS OF LIFE
สุขภาวะและสุนทรียภาพแห่งชีวิต
2 (2-0-4)
GE104 PEACE AND RECONCILIATION
สันติภาพและความสมานฉันท์
2 (2-0-4)

1.2   กลุ่มวิชาภาษา จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 15
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE107 SKILLS IN USING THAI LANGUAGE
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE108 ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-1-7)
GE109 ENGLISH II
ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-1-7)
GE208 ENGLISH III
ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-1-7)
GE209 ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-1-7)

1.3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
GE105 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR QUALITY OF LIFE AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
GE106 MATHEMATICS AND LOGIC IN DAILY LIVING
คณิตศาสตร์และตรรกวิทยาในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)

2   หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 100
2.1   กลุ่มวิชาเอกบังคับ จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 94
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
LA111 INTRODUCTION TO CIVIL LAW
กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป
4 (4-0-8)
LA112 LAW OF JURISTIC ACTS AND CONTRACT
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
4 (4-0-8)
LA211 LAW OF OBLIGATION
กฎหมายลักษณะหนี้
4 (4-0-8)
LA212 PROPERTY AND LAND LAW
กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
4 (4-0-8)
LA213 TORTS MANAGEMENT OF AFFAIRS WITHOUT MANDATE AND UNDUE ENRICHMENT
กฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้
3 (3-0-6)
LA221 SPECIFIC CONTRACTS I
เอกเทศสัญญา 1
3 (3-0-6)
LA222 SPECIFIC CONTRACTS II
เอกเทศสัญญา 2
3 (3-0-6)
LA224 SECURITY TRANSACTION REAL AND PERSONAL
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
2 (2-0-4)
LA228 BILL INSTRUMENTS AND CURRENT ACCOUNT
กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
3 (3-0-6)
LA231 CRIMINAL LAW I
กฎหมายอาญา 1
4 (4-0-8)
LA232 CRIMINAL LAW II
กฎหมายอาญา 2
4 (4-0-8)
LA261 INTRODUCTION TO PUBLIC LAW
กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA262 CONSTITUTIONAL LAW
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 (3-0-6)
LA311 FAMILY LAW
กฎหมายลักษณะครอบครัว
3 (3-0-6)
LA312 LAW OF SUCCESSION
กฎหมายลักษณะมรดก
3 (3-0-6)
LA313 LAW OF INSURANCE
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2 (2-0-4)
LA321 PARTNERSHIPS COMPANIES LAW
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
3 (3-0-6)
LA341 LAW OF CIVIL PROCEDURE I
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
4 (4-0-8)
LA342 LAW OF CIVIL PROCEDURE II
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2
4 (4-0-8)
LA343 LAW OF CRIMINAL PROCEDURE
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
LA344 LAW OF EVIDENCE
กฎหมายลักษณะพยาน
3 (3-0-6)
LA346 CONSTITUTION OF COURTS OF JUSTICE AND SYSTEM OF THAI COURTS
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
2 (2-0-4)
LA352 TAX LAW I
กฎหมายภาษีอากร 1
3 (3-0-6)
LA444 LAW OF BANKRUPTCY
กฎหมายลักษณะล้มละลาย
3 (3-0-6)
LA461 LABOR LAW
กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
LA462 PRINCIPLES OF LEGAL PROFESSION
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2 (2-0-4)
LA463 ADMINISTRATIVE LAW
กฎหมายปกครอง
4 (4-0-8)
LA467 PHILOSOPHY OF LAW
นิติปรัชญา
3 (3-0-6)
LA476 PRIVATE INTERNATIONAL LAW
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
2 (2-0-4)
LA477 PUBLIC INTERNATIONAL LAW
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
3 (3-0-6)

2.2   กลุ่มวิชาเอกเลือก จำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า : 6
รหัสรายวิชา รายวิชา หน่วยกิต
CE496 CO-OPERATIVE EDUCATION
สหกิจศึกษา
9 (0-40-20)
LA322 SPECIFIC CONTRACTS III
เอกเทศสัญญา 3
3 (3-0-6)
LA331 SEMINAR IN CRIMINAL LAW
สัมมนากฎหมายอาญา
3 (3-0-6)
LA332 MEDICAL LAWS AND FORENSIC MEDICINE
กฎหมายการแพทย์และนิติเวชศาสตร์
3 (3-0-6)
LA333 MILITARY LAW
กฎหมายทหาร
3 (3-0-6)
LA334 ECONOMIC CRIME
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
LA335 CRIMINAL INVESTIGATION
สืบสวน-สอบสวน
3 (3-0-6)
LA337 CRIMINOLOGY AND PENOLOGY
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3 (3-0-6)
LA345 LAW OF JUVENNILE DELIQUENCY
กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน
3 (3-0-6)
LA351 LAWS OF PUBLIC FINANCE ANDTAX.ATION
กฎหมายการคลัง และการภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA353 INTELLECTUAL PROPERTY
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
3 (3-0-6)
LA354 LAW OF INVESTMENT
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3 (3-0-6)
LA355 LAW OF CONSUMER PROTECTION
กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
3 (3-0-6)
LA356 ANTI-TRUST LAW
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดทางการค้า
3 (3-0-6)
LA357 INDUSTRIAL LAW
กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
LA358 ACCOUNTING FOR LAWYERS
หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA359 LAW AND INFORMATION TECHNOLOGY
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
LA361 LAW OF CONS. OF NATURE & ENVI.
กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
LA363 INTRO. TO PUBLIC ECONOMIC LAWS
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น
3 (3-0-6)
LA364 POLITICAL PARTY & ELEC. LAW
กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3 (3-0-6)
LA365 LAW OF PARLIAMENT
กฎหมายรัฐสภา
3 (3-0-6)
LA366 LAW OF LOCAL ADMINISTRATION
กฎหมายการปกครองท้องถิ่น
3 (3-0-6)
LA367 PUBLIC LAW SEMINAR
สัมมนากฎหมายมหาชน
3 (3-0-6)
LA391 APPL. & INTERPRETATION OF LAWS
การใช้และการตีความกฎหมาย
3 (3-0-6)
LA393 LEGAL TRAINING I
การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 1
3 (2-2-5)
LA394 LEGAL TRAINING II
การฝึกงานกฎหมายภาคปฏิบัติ 2
3 (2-2-5)
LA395 ENGLISH FOR LAWYER I
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 1
3 (3-0-6)
LA396 ENGLISH FOR LAWYER II
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
LA411 SEMINAR IN CIVIL LAW
สัมมนากฎหมายแพ่ง
3 (3-0-6)
LA412 COMPARATIVE CIVIL LAW
กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA421 COMPARATIVE BUSSINESS LAW
หลักกฎหมายธุรกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA422 JURISTIC ACT AND CONT.DRAFTING
การร่างนิติกรรมและสัญญา
3 (3-0-6)
LA434 COMPARATIVE CRIMINAL LAW
กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
LA436 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
3 (3-0-6)
LA441 SEMINAR IN CIVIL PROCEDURE
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
3 (3-0-6)
LA442 SEMINAR IN CRIMINAL PROCEDURE
สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 (3-0-6)
LA443 SETTLEMENT OF COMMERCIAL DISPUTES AND ARBITRATION
วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
3 (3-0-6)
LA445 ADVOCACY AND MOOT COURT
วิชาว่าความและศาลจำลอง
3 (3-0-6)
LA451 TAX LAW II
กฎหมายภาษีอากร 2
3 (3-0-6)
LA452 SEMINAR IN TAX LAW
สัมมนากฎหมายภาษีอากร
3 (3-0-6)
LA453 CUSTOMS LAW
กฎหมายศุลกากร
3 (3-0-6)
LA454 MONEY AND BANKING LAW
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
LA455 INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION
หลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA456 SEMINAR IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION
สัมมนาหลักกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA457 MARITIME LAW I
กฎหมายพาณิชย์นาวี 1
3 (3-0-6)
LA458 MARITIME LAW II
กฎหมายพาณิชย์นาวี 2
3 (3-0-6)
LA459 LAW OF SECURITIES EXCHANGE
กฎหมายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์
3 (3-0-6)
LA468 HUMAN RIGHTS
สิทธิมนุษยชน
3 (3-0-6)
LA469 THAI LEGAL HISTORY
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
3 (3-0-6)
LA471 LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATION
กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA472 LAW OF THE SEA
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล
3 (3-0-6)
LA473 LAW OF INTERTRADE
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA474 INTRODUCTION TO INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA475 LAW OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS
กฎหมายว่าด้วยองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
LA491 ENGLISH FOR LAWER II
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 2
3 (3-0-6)
LA492 LAW OF SOCIAL SECURITY
กฎหมายประกันสังคม
3 (3-0-6)
LA493 SELECTED TOPICS IN LAW
หัวข้อคัดสรรทางกฎหมาย