หน้าหลัก      พัฒนานักศึกษา

ปรัชญา

สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ปณิธาน

  1. สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิด และทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
  2. สร้างโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
  3. ปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นคนดี มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
  4. เสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักใช้เวลา และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุข

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
  2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง
  3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
  4. เพื่อเป็นบริการข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา


โครงสร้าง

chart_devstudent

แผนพัฒนานักศึกษา link pdf
ภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วินัยนักศึกษา
แนะแนวอาชีพ
สโมสรนักศึกษา