หน้าหลัก      งานวิจัยคณาจารย์


 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2561

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย
 
วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่) หมายเหตุ
ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต 1.บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาการปล่อยชั่วคราว : ศึกษาการผิดสัญญากรณีการใช้บุคคลเป็นประกันหรือหลักประกัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 
2.บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาการนำมาตรการต่อรองคำรับสารภาพมาใช้คดีอาญาของไทย ที่มีอัตราโทษไม่เกิน 10ปี : ศึกษามาตรการที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 
3.บทความวิจัย เรื่อง ความรับผิดของผู้สนับสนุน ศึกษากรณีผู้กระทำความผิดยังมิได้ลงมือกระทำ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 
ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต 4. งานวิจัย และบทความวิจัย เรื่องปัญหาทางกฎหมายของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิด้านการทำงานในสถานประกอบการ
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.)
 
5. งานวิจัย และบทความวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ในงานแพร่เสียงแพร่ภาพ : ศึกษากรณีในจังหวัดเชียงใหม่
ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
นำเสนอในการประชุมวิชาการระพับชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “พุทธปัญญากับทศวรรษแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”  จัดโดยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 
6. บทความวิชาการ เรื่อง พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์:กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท
 
วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2561 (มกราคม -มิถุนายน)  
 
 
ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 1. บทความวิจัย เรื่อง "ปัญหาการจัดการน้ำเสียอันเกิดจากการฟอกย้อมสีในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน"รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561
 
กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561  
ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 2. ตำรา ชื่อ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง.พิมพ์ครั้งที่1.เชียงใหม่:สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมนิวนิเคชั่น, จำนวน 384 หน้า กุมภาพันธ์2561  
ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์ 2. บทความวิชาการ เรื่องข้อจำกัดในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม พิจารณาจากบริบทของกฎหมาย วารสารพิคเนศร์ ธันวาคม 2561 ร่วมเขียนกับ ผศ.ธันวาเบญจวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา ม.พายัพ
3. บทความวิชาการ เรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย วารสารพิคเนศร์ ธันวาคม 2561 ร่วมเขียนกับ ผศ.กษมา เดชรักษา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ
ผศ.กษมา  เดชรักษา 1. บทความวิชาการ เรื่อง"หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ : สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย The duties of Thai citizens in The Constitution of the kingdom of Thailand : Legal status and legal engagement ตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 193-210  
อาจารย์ ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง 1.บทความวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ : ศึกษากรณีการจับผู้ถูกคุมประพฤติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติ
 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 61)  
2.บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน : ศึกษาการใช้มาตรการลงโทษให้เหมาะสม วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561)  
อาจารย์ธนัญชัย  ทิพยมณฑล 1. วิจัย เรื่อง ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
2. บทความ เรื่อง ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  
อาจารย์อธิป จันทนโรจน์ 1. บทความวิชาการ เรื่อง อุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ปี พ.ศ.2561 เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 (ฉบับที่ 1)  
2. เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายลักษณะล้มละลาย ปีการศึกษา 2560 - 2561  
อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์ 1. งานวิจัย
นันท์มนัส จันทราศัพท์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.(2560). ปัญหาทางกฎหมายของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิด้านการทำงานในสถานประกอบการ. มหาวิทยาลัยพายัพ
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561(Proceeding)
Payap University Research Symposium 2018 ภาคบรรยาย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
บทความวิจัย
2. บทความ
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต นันท์มนัส จันทราศัพท์และ คมสัน สีหมนตรี พยานหลักฐานอิเลคทรอนิกส์ : กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท
วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 บทความวิชาการ
อาจารย์นวกาล  สิรารุจานนท์ 1. งานวิจัย เรื่อง การคุ้มครองการทำงาน :ศึกษากรณีอาชีพแคดดี้ในจังหวัดเชียงใหม่ รายงานวิจัยฉบับที่ 384 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
วันที่แล้วเสร็จ 3 ตุลาคม 2561
 
2. บทความวิชาการ เรื่อง “แนวทางการให้การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา : เทียบเคียงกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงานGuidelines on Protection of the Apprentices from the Center of Cooperative Education: A Comparison of Legal Apprentices in Labor Law” วารสารวารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 119-139
เลขอ้างอิงวารสาร ISSN 0857-4677 
 
 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2560

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน / เงิน เลขสัญญา
ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต งานวิจัยและบทความวิจัย เรื่องกฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ทุนวิจัยมูลนิธิสูมิโตโม่
     
บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหากฎหมายในกรณีผู้เสียหายเสียชีวิตก่อนการดำเนินคดีอาญาในความผิดต่อส่วนตัว      
ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ บทความวิชาการ เรื่อง"สิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ"วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 1 มกราคม-มิถุนายน เลขหน้า : 30-47  ปีพ.ศ. : 2560      
ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์ บทความวิชาการ เรื่องลักษณะทางกฎหมายของความเป็นทายาทซึ่งได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยวิธีเทียบเคียงกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง      
ผศ.กษมา  เดชรักษา บทความ กฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น Laws and The Political Economy of GMO : Comparative Study Thailand and Japan (ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์, ผศ.ดร. สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต และ ผศ.กษมา  เดชรักษา)      
อาจารย์ ดร.ธัชพงษ์ 
วงษ์เหรียญทอง
บทความวิชาการ เรื่อง อำนาจลงโทษความผิดสากลกับการลงโทษซ้ำตามประมวลกฎหมายอาญาไทย      
บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545      
ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์ งานวิจัย เรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาบังคับคดีทางปกครองตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่      
บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่      

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2559

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน / เงิน เลขสัญญา
ผศ.ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต งานวิจัยและบทความวิจัย เรื่อง โครงการการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง พ.ศ.2559   ทุนวิจัย สกว.  
อาจารย์ ดร.ธัชพงษ์ 
วงษ์เหรียญทอง
บทความวิชาการ เรื่อง การฟ้องซ้ำคดีอาญา ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542      ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2558

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน / เงิน เลขสัญญา
อาจารย์นันท์มนัส
จันทราศัพท์
ปัญหาข้อกฎหมายของการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการด้านการทำงานในสถานประกอบการ 1 ปี ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนเงินทุน 100,000 บาท
 
อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน กรณีศึกษาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 1 ปี ทุนมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงินทุน 100,000   


 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2557

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

1.ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

 

 

 

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระ

1ปี

สกว.

770,000

 

2.ผศ.ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์

 

 

 

 

การศึกษานโยบายกฎหมายและมาตรการอื่นๆของGMOsเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่น

1ปี

Sumitomo

ญี่ปุ่น

189,000

 

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2556

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

1.รศ.ดิเรก  ควรสมาคม

 

 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำวิจัยในมนุษย์

1 ปี

 

มพย.

99,492

 

2.ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

 

 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาการซื้อบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่

 

1ปี

มพย.

100,000

 

3.อ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์

ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)

1 ปี

 

มพย.

100,000

 

4.อ.สุรชัย เดชพงษ์

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : ศึกษากรณีอำนาจในการบังคับคดีทางปกครอง (หัวหน้าโครงการ)

1ปี

มพย.

100,000

 

5.อ.ปารีนุช บริสุทธิ์ศรี

 

 

พินัยกรรม : อำนาจการจัดการพินัยกรรมตามคำสั่งศาล

(ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต :พี่เลี้ยงนักวิจัย)

1 ปี

(นักวิจัยรุ่นใหม่)

มพย.

69,000

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2555

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

อ. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

 

การฟ้องซ้ำคดีอาญา : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 (หัวหน้าโครงการ)

1 ปี

 

ทุนวิจัย มพย.

60,000 บาท

80%

 

ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

(วิจัยร่วม)

การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร

 

 

ทุนภายนอก

 

ผศ. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

 

ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

ทุนวิจัย มพย.

4,000 บาท

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2554

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

ระยะเวลา

แหล่งทุน/เงิน

เลขสัญญา

ผศ. ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

อ.อธิป จันทโรจน์ (นักวิจัยร่วม)

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ :ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่

 

1 ปี

มพย.

100,000

 

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2553

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย ระยะเวลา แหล่งทุน/เงิน เลขสัญญา
ผศ. ดิเรก ควรสมาคม
อ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล
มาตรการและการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551: กรณีศึกษาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ 1 ปี มพย.
 
 
ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
 
การวิเคราะห์กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
 
  สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
 
อ.กษมา เดชรักษา
อ.นวกาล สิรารุจานนท์
มาตรการทางกฎหมายและข้อเท็จจริงของปัญหาแรงงานต่างด้าว ศึกษากรณีเฉพาะแรงงานไทใหญ่ สัญชาติพม่า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)