หน้าหลัก      งานวิจัยคณาจารย์


 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2565

นักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่) หมายเหตุ
รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์ 1.บทความวิชาการเรื่อง “ปัญหาการให้ความคุ้มครองและใช้บังคับสิทธิที่จะถูกลืมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562ในมหาวิทยาลัยไทย” วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (หน้า 1-24)
2.  บทความวิชาการเรื่อง หลักเกณฑ์ความรับผิดทางละเมิดโดยประมาทเลินเล่อของพยาบาลวิชาชีพ : เปรียบเทียบกฎหมายไทยกับอังกฤษ วารสารสมาคมพยาบาลสาขาภาคเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 (หน้า 69-80)
มกราคม - มิถุนายน 2566
 
 
 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2565
 
ผศ.นวกาล  สิรารุจานนท์ 1. Vorrapob Vivatvanit, Sakchai Setarnawat, Chonlatee Photong, Sarinya Sala-ngam, Nawakarn Sirarujanon, and Pairuch Toewiwa. (2022). Implementation of Social Entrepreneurship Knowledge Hub on Economic and Social Sustainability for Social Enterprise in the Northeast and East of Thailand. 11. ENTRE: International Scientific Conference on CONTEMPORARY CHALLENGES IN ECONOMICS: ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION AS DRIVERS OF NEW DEVELOPMENT TRAJECTORIES. 20-21 October 2022. Crecow University. Krakow. Poland    
ผศ.ชุติพงษ์ สมทรัพย์ บทความวิชาการ “การคุ้มครองสุขภาพของลูกจ้างผู้สูงอายุ” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) หน้า – (หนังสือตอบรับบทความลงวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ อ.ว 0603.19/234 วันที่ 14 กันยายน 2565)    
ผศ.ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
อาจารย์สิริรัตน์ พงษ์สงวน
บทความวิชาการเรื่อง “การปฏิบัติงานที่บ้านกับการปฏิบัติงานด้วยการตั้งวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์หลักและข้อพิพาททางกฎหมาย”วารสารนักบริหาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (หนังสือตอบรับการจัดพิมพ์บทความวิชาการวารสารบักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ มกท (ว)/สว.020/2566) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566  
 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2564

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์

บทความวิชาการ “สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ถือหุ้นในบริษัท” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 1(มกราคม-เมษายน 2565) หน้า 122-140

 

 

ผศ.ธนัญชัย  ทิพยมณฑล

บทความวิชาการ “ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดชำรุดบกพร่องของผู้ขายสินค้าใช้แล้ว” วารสาร นิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 6ฉบับที่ 2(หน้า 47-65)

เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565

 

ผศ.นวกาล  สิรารุจานนท์

Taien Layraman, Nawakarn Sirarujanon, Santisuk Chinnapongse, and Patruthai Saardprai. (2022). How The Relationship Between Organizational Behavior, Technology Adoption in Healthcare, and Leadership in the AI Century Empowering Local Communities, Building Global Connectivity Thailand.  The 1st PSU Trang International Conference on Research across Disciplines 2022. (pp. 747-762). Faculty of Commerce and Management. Prince of Songkla University

 

 

รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

1. รายงานวิจัย “กระบวนการดำเนินงานเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2566 – 2570)”

 

 

2. รายงานผลการวิจัย “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการแคนนาบิสและสมุนไพรไทย มหาวิทยาลัยพายัพ” โดยคณะนักวิจัย ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษามหาวิทยาลัยพายัพ สภามหาวิทยาลัยพายัพ ตุลาคม 2564

 

 

3. บทความวิชาการ “วิเคราะห์นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับกัญชาจากต่างประเทศสู่กัญชาเพื่อการแพทย์ในประเทศไทย” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) หน้า 21-42

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2563

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์

บทความวิชาการ“ข้อสังเกตของปรีดี พนมยงค์เรื่องสังกัดพรรคการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2517”. วารสารพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปีที่ 16ฉบับที่ 2(กรกฎาคม –ธันวาคม 2563) หน้า 27-40

 

ผศ.ธนัญชัย  ทิพยมณฑล

บทความวิชาการ“ข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผู้รับการให้ ต้องไม่ประพฤติเนรคุณ”. วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

ปีที่ 30ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) หน้า 48-57

 

ผศ.นวกาล  สิรารุจานนท์

งานวิจัย “การศึกษาความเป็นไปได้โครงการตั้งโรงพยาบาลคริสเตียนจังหวัดอุดรธานี โดยมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย” สัญญาวิจัยลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ระหว่างมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยพายัพ

 

 

หนังสือ “คู่มือคนต่างด้าวในประเทศไทย เล่ม 1”. (เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ภทระ พรีเพลส,2563) จำนวน 316 หน้า. ISBN 978-616-568-265-4

 

 

รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

1. บทความวิชาการ “หลักนิติธรรมกับการพิจารณาคดีอาญาลับหลังจำเลยในกฎหมายไทย”. วารสารนิติ รัฐกิจและสังคมศาสตร์ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564) หน้า 17-43

 

2. บทความวิชาการเรื่อง “การได้สัญชาติไทย : กรณีศึกษาทีมหมูป่าอะคาเดมี,น้องหน่อง ทองดี น้องพลอย หรือ นางสาวยลฤดี ปิยะทัต และน้องผึ้งหรือนางสาวน้ำผึ้ง ปัญญา”: หนังสือครบรอบ 60 ปี รศ.ดร. พันธ์ทิพย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

กุมภาพันธ์ 2563

 

3. ตำราชื่อ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

พ.ศ.2563

 

4. เอกสารคำสอน กฎหมายลักษณะมรดก แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

พ.ศ.2563

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2561

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

รศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

1. บทความวิจัย เรื่อง "ปัญหาการจัดการน้ำเสียอันเกิดจากการฟอกย้อมสีในตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน"รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561

กุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2561

 

2. ตำรา ชื่อ กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง.พิมพ์ครั้งที่1.เชียงใหม่:สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีคอมนิวนิเคชั่น, จำนวน 384 หน้า

กุมภาพันธ์2561

 

ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์

2. บทความวิชาการ เรื่องข้อจำกัดในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนมีส่วนร่วม พิจารณาจากบริบทของกฎหมาย

วารสารพิคเนศร์ ธันวาคม 2561

ร่วมเขียนกับ ผศ.ธันวาเบญจวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาสังคมวิทยา ม.พายัพ

3. บทความวิชาการ เรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย

วารสารพิคเนศร์ ธันวาคม 2561

ร่วมเขียนกับ ผศ.กษมา เดชรักษา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ

ผศ.กษมา  เดชรักษา

1. บทความวิชาการ เรื่อง"หน้าที่ของปวงชนชาวไทยในรัฐธรรมนูญ : สถานะและความผูกพันทางกฎหมาย The duties of Thai citizens in The Constitution of the kingdom of Thailand : Legal status and legal engagement

ตีพิมพ์ในวารสารพิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 193-210

 

ผศ. ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง

1.บทความวิชาการ เรื่อง อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ : ศึกษากรณีการจับผู้ถูกคุมประพฤติที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขคุมประพฤติ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 61)

 

2.บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาการใช้ความรุนแรงของเยาวชน : ศึกษาการใช้มาตรการลงโทษให้เหมาะสม

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2561)

 

ผศ.ธนัญชัย  ทิพยมณฑล

1. วิจัย เรื่อง ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2561

 

2. บทความ เรื่อง ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2561

 

ผศ.อธิป จันทนโรจน์

1. บทความวิชาการ เรื่อง อุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ปี พ.ศ.2561

เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยพายัพปีที่ 28 (ฉบับที่ 1)

 

2. เอกสารประกอบการสอน วิชา กฎหมายลักษณะล้มละลาย

ปีการศึกษา 2560 - 2561

 

ผศ.นันท์มนัส จันทราศัพท์

1. งานวิจัยนันท์มนัส จันทราศัพท์ และ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต.(2560). ปัญหาทางกฎหมายของคนพิการในการเข้าถึงสิทธิด้านการทำงานในสถานประกอบการ. มหาวิทยาลัยพายัพ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ  
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2561(Proceeding)
Payap University Research Symposium 2018 ภาคบรรยาย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

บทความวิจัย

2. บทความสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต นันท์มนัส จันทราศัพท์และ คมสัน สีหมนตรี พยานหลักฐานอิเลคทรอนิกส์ : กรณีความผิดฐานหมิ่นประมาท

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

บทความวิชาการ

ผศ.นวกาล  สิรารุจานนท์

1. งานวิจัย เรื่อง การคุ้มครองการทำงาน :ศึกษากรณีอาชีพแคดดี้ในจังหวัดเชียงใหม่

รายงานวิจัยฉบับที่ 384 ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยพายัพ 
วันที่แล้วเสร็จ 3 ตุลาคม 2561

 

2. บทความวิชาการ เรื่อง “แนวทางการให้การคุ้มครองการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา : เทียบเคียงกับการคุ้มครองผู้ได้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามกฎหมายแรงงานGuidelines on Protection of the Apprentices from the Center of Cooperative Education: A Comparison of Legal Apprentices in Labor Law”

วารสารวารสารวิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 24 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 119-139
เลขอ้างอิงวารสาร ISSN 0857-4677 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2560

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

บทความวิชาการ เรื่อง"สิทธิในสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ"วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 10  ฉบับที่ : 1 มกราคม-มิถุนายน เลขหน้า : 30-47  ปีพ.ศ. : 2560

 

 

ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์

บทความวิชาการ เรื่องลักษณะทางกฎหมายของความเป็นทายาทซึ่งได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยวิธีเทียบเคียงกับบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

 

 

ผศ.กษมา  เดชรักษา

บทความ กฎหมายและนโยบายเศรษฐศาสตร์การเมืองของพืชจีเอ็มโอศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นLaws and The Political Economy of GMO : Comparative Study Thailand and Japan (ผศ.ดร.เขตไท  ลังการ์พินธุ์, ผศ.ดร. สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต และ ผศ.กษมา  เดชรักษา)

 

 

ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

บทความวิชาการ เรื่อง อำนาจลงโทษความผิดสากลกับการลงโทษซ้ำตามประมวลกฎหมายอาญาไทย

 

 

บทความวิชาการ เรื่อง ปัญหาการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

 

 

ผศ.สุรชัย  เดชพงษ์

งานวิจัย เรื่อง ปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาบังคับคดีทางปกครองตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : ศึกษากรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

 

บทความวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขการค้างภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2559

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

บทความวิชาการ เรื่อง การฟ้องซ้ำคดีอาญา ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2558

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.นันท์มนัส จันทราทรัพย์

ปัญหาข้อกฎหมายของการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการด้านการทำงานในสถานประกอบการ

 

 

ผศ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล

ปัญหาการแก้ไขกฎหมายลักษณะค้ำประกัน ผลกระทบต่อเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน กรณีศึกษาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2557

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

รศ.ดร. เขตไท  ลังการ์พินธุ์

การศึกษานโยบายกฎหมายและมาตรการอื่นๆของGMOsเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่น

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2556

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์

ปัญหาการใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : ศึกษาคดีในจังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)

 

 

ผศ.สุรชัย เดชพงษ์

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 : ศึกษากรณีอำนาจในการบังคับคดีทางปกครอง (หัวหน้าโครงการ)

 

 

 

ข้อมูลการทำวิจัย ปี 2555

นักวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย

วัน เดือน ปี (แล้วเสร็จ / เผยแพร่)

หมายเหตุ

ผศ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

การฟ้องซ้ำคดีอาญา : ศึกษากรณีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 (หัวหน้าโครงการ)

 

 

อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร