หน้าหลัก      บริการนักศึกษา

การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

  1. อธิการบดี โทร. 222
  2. ผู้อำนวยการสำนักการเงิน โทร. 290
  3. บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทร. 053-851352
  4. งานทะเบียนและการรับนักศึกษา โทร 372/374
  5. สำนักหอสมุด โทร. 7420
  6. หอพักนักศึกษาชายโอเมก้า โทร. 4610
  7. หอพักนักศึกษาหญิงอัลฟ่า โทร. 4605
  8. บริการนักศึกษาวิชาทหาร 271
  9. งานพัฒนานักศึกษาและกีฬา โทร. 321