หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"


คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นวกาล สิรารุจานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
สาขาวิชา “กฎหมายสังคม อนุสาขาวิชากฎหมายแรงงาน” ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพายัพ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563