หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง พร้อมทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง พร้อมทุนการศึกษา

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง พร้อมทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป เพศหญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม เพศชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ ตลอดหลักสูตรจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี เรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพและชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นต้น


 
     คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม เรียน 6 ปี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (หรือเทียบเท่า) สำหรับผู้ที่จบจากโรงเรียนมัธยมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ โรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้รับรอง กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และ กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป โดยจะได้เรียนเรื่อง โครงสร้าง/หน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ สาเหตุการเกิดโรค การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพยารูปแบบต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน การใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์ของยา การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา ระบบยาและสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายและฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 
     วิทยาลัยดุริยศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล หรือการขับร้อง การขับร้องเพลงประสานเสียง ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์กำหนด โดยจะได้เรียน ทฤษฎีดนตรี  ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน ด้านดนตรี การร้องเพลงประสานเสียง การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านดนตรี ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี การรวมวง ทักษะความรอบรู้ด้านดนตรี ดนตรีศึกษา การประพันธ์เพลง และการแสดงดนตรีสากล เป็นต้น


 
 
     วิทยาลัยพระคริสธรรมแมคกิลวารี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี) หลักสูตรพระคริสต์ธรรม Master of Divinity (M.Div.) วิชาภาคค่ำ สำหรับผู้นำคริสตจักรและผู้รับใช้เต็มเวลาทุกวัย เรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศาสนาคริสต์ โดยวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี เป็นสถาบันและชุมชนของผู้เชื่อที่มุ่งมั่นเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่นำการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ


 
     สำหรับหลักสูตรไทย ประกอบด้วยสาขาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน จิตวิทยา นิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ 2 ปี การตลาด การจัดการโรงแรม การจัดการ การบัญชี หลักสูตร 4 ปี การบัญชี เทียบโอน 2 ปี ดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และนิเทศศาสตร์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยการให้ทุนการศึกษา จะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ ทางงานรับสมัครนักศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาตามคุณสมบัติของผู้สมัครต่อไป


 
     สำหรับข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.payap.ac.thหรือสอบถาม งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 240 หรือ 241